Kim jesteśmy?

Nasze placówki działają zgodnie z istniejącym prawem, na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku /Dz.U. Nr 95, poz. 425 z późń. zm./. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej, a więc uzyskaliśmy Pozytywną Opinię Kuratora Oświaty, realizujemy program określony dla danego typu szkolnictwa, wydajemy świadectwa i dyplomy państwowe.


Regularne kontrole przeprowadzone w naszych szkołach przez Kuratorium Oświaty oraz Urzędy Miasta zawsze wypadają prawidłowo. Nasze placówki uzyskują pozytywną ocenę i świadczą usługi edukacyjne zgodnie z wymaganymi przepisami.


Wszystkie kierunki, na których kształcimy są zarejestrowane we właściwych terenowo jednostkach samorządu terytorialnego.


Co cieszy nas i świadczy o jakości oferowanych usług, to zadowolenie naszych absolwentów, którzy chętnie zapisują się ponownie do eCollege'u. Z roku na rok liczba naszych słuchaczy systematycznie powiększa się, co jest niewątpliwym wyznacznikiem jakości naszego kształcenia.


Absolwenci eCollege'u otrzymują świadectwa i wszelkie dokumenty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tym samym posiadają uprawnienia konieczne do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie lub otworzenia własnej działalności gospodarczej.


eCollege Szkoły Policealne:
• realizują programy nauczania uwzględniając podstawy programowe szkół ponadgimnazjalnych (w tym podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie i profilu kształcenia zawodowego),
• stosują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• prowadzą dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkoły publicznej,
• kształcą w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (wg Dz. U. z 2004r. Nr 114, poz. 1195),
• zatrudniają nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkoły publicznej.