Terapeuta zajęciowy

W wyniku procesu kształcenia słuchacz w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien umieć:Terapeuta zajęciowy

 • komunikować się z pacjentami;
 • oceniać sytuację społeczną chorych;
 • określać wpływ środowiska społecznego na osoby niepełnosprawne;
 • wyjaśniać budowę i czynność układów i narządów organizmu człowieka;
 • charakteryzować procesy patologiczne;
 • oceniać sytuację zdrowotną pacjenta;
 • określać procesy chorobowe prowadzące do chorób przewlekłych;
 • planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową;
 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji;
 • rozwiązywać trudne sytuacje społeczne;
 • projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej;
 • wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej;
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne;
 • uczyć w ramach terapii krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;
 • wykorzystywać ekspresję człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych;
 • motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej;
 • tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych;
 • dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów;
 • projektować i modyfikować środowisko materialne do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb podopiecznego lub pacjenta;
 • promować zdrowy styl życia;
 • prowadzić dokumentację terapeutyczną;
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii zajęciowej;
 • korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi;
 • udzielać pierwszej pomocy;
 • nadzorować pracę w pracowni i warsztacie terapii zajęciowej;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowiska pracy terapeuty zajęciowego zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • racjonalnie gospodarować materiałami i sprzętem używanym w terapii zajęciowej;
 • korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • postępować zgodnie z zasadami etyki;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.