Technik farmaceuta

TTechnik farmaceutycznyechnik Farmaceuta to zawód zaufania publicznego cieszący się dobrą opinią w społeczeństwie, dający duże perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą.
Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, do zadań technika farmaceuty w aptece należy wykonywanie czynności fachowych polegających na wytwarzaniu produktów leczniczych, sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły policealnej powinien umieć:

 • posługiwać się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce;
 • posługiwać się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • posługiwać się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wykorzystaniem komputera;
 • rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane;
 • charakteryzować zakresy działania farmakologicznego oraz wybrane interakcje leków;
 • charakteryzować drogi podania, postaci leków i dawki leku;
 • informować pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu;
 • przechowywać produkty lecznicze i wyroby medyczne w zależności od ich formy, składu, właściwości, zgodnie z zaleceniami wytwórcy;
 • oceniać prawidłowość recepty i analizować właściwości fizykochemiczne składników recepty;
 • wykonywać lek recepturowy;
 • dobierać opakowanie leku recepturowego do odpowiedniej substancji czynnej oraz postaci;
 • rozróżniać surowce roślinne;
 • dobierać procesy i metody sporządzania produktu leczniczego roślinnego w zależności od zawartości substancji czynnych;
 • przechowywać próbki archiwalne;
 • przeprowadzać analizę jakościową i ilościową leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi;
 • użytkować sprzęt, aparaturę i urządzenia stosowane w laboratorium chemicznym oraz laboratorium kontroli jakości leków w zakresie swoich zadań zawodowych;
 • planować i organizować własną pracę;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • promować zdrowy styl życia;
 • nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem (klientem) oraz współpracownikami;
 • postępować zgodnie z zasadami etyki;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.