Technik elektroradiolog

W wyniku procesu kształcenia słuchacz w zawodzie technik elektroradiolog powinien umieć:Technik elektroradiolog

 • korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych;
 • komunikować się z pacjentem;
 • współpracować w zespole terapeutycznym;
 • przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • planować pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów;
 • uzyskiwać informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub
 • zabiegów terapeutycznych;
 • udzielać pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • układać pacjenta do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego;
 • obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy;
 • oceniać na bieżąco wartość techniczną badania rentgenowskiego;
 • postępować zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej;
 • użytkować aparaturę do badań naczyniowych;
 • współuczestniczyć w badaniu ultrasonograficznym;
 • użytkować skaner;
 • wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej;
 • wykonywać badania izotopowe (scyntygraficzne);
 • wykonywać badania: densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne, spirometryczne, elektroencefalograficzne;
 • wykonywać audiometrię;
 • wykonywać radioterapię odpowiednią techniką;
 • prowadzić dokumentację badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów;
 • zabezpieczać pacjenta i otoczenie w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej;
 • udzielać pierwszej pomocy;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • postępować zgodnie z zasadami etyki;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.