Technik administracji

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za:Technik Administracji - assytentka dyrektora
 • interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa;
 • przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów;
 • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacją księgową;
 • redagowanie pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe;
 • sporządzanie protokołów, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzeń;
 • odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Absolwenci szkoły policealnej kierunku technik administracji posiadają:

Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • administracji rządowej i administracjach specjalnych;
 • jednostkach samorzędu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy;
 • samorządach zawodowych i gospodarczych;
 • przedsiębiorstwach;
 • organach organizacji społecznych i zakładach usługowych;
 • firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 • gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym;
 • wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek;
 • sporządzania sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań;
 • opracowywania projektów aktów administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej;
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej;
 • planowania kosztów i przychodów;
 • gospodarowania majątkiem;
 • nadzorowania innych pracowników.

Wykształceni przez nas absolwenci szkoły policealnej kierunku technik administracji posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • interpretowania i stosowania przepisów prawa, korzystania ze swoich praw;
 • kierowania się zasadami praworządności;
 • załatwiania indywidualnych sprawy administracyjne;
 • przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych i innych dokumentów;
 • przygotowywania projektów aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu;
 • gromadzenia i wykorzystywaania informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych;
 • interpretowania podstawowych pojęć i zjawisk ekonomicznych;
 • określania zasad organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych;
 • posługiwania się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej;
 • posługiwania się dokumentacją księgową;
 • wykorzystywania ewidencji finansowo-księgowej w odniesieniu do jednostek i zakładów budżetowych oraz przedsiębiorstw;
 • organizowania pracy własnej i w zespołach, samodzielnego podejmowania decyzji;
 • kompetentnego przyjmowania i załatwiania interesantów;
 • stosowania zasad obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach; prawidłowego przyjmowania, segregowania i klasyfikowania dokumentów;
 • prawidłowego przechowywania akt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenia korespondencji, redagowania tekstów i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.);
 • przygotowywania narad, zebrań, konferencji, sesji itp.;
 • praktycznego stosowania norm obyczajowych i etycznych;
 • stosować elementy psychologii społecznej i socjologii;
 • publicznego prezentowania i obrony stanowiska urzędu, firmy;
 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje;

Po ukończeniu szkoły policealnej znajdziesz zatrudnienie przede wszystkim w biurach i urzędach, a w szczególności w:

 
 • urzędach miejskich,
 • urzędach powiatowych,
 • urzędach skarbowych,
 • zakładach budżetowych.