Technik BHP

Technik BHP - bezpieczeństwo pracyNa kierunku tym słuchacze zdobywają wiedzę na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wdrażania w różnego rodzaju zakładach pracy, wraz z dostosowaniem ich do działalności. Absolwenci szkoły policealnej zdobywają również wiedzę na temat jak najlepszego zagospodarowania miejsc pracy, potrafią oceniać ryzyko i zagrożenia zawodowe. Mogą również prowadzić doradztwo na temat doboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje się min.:

 • przygotowaniem i prezentacją analiz dotyczących warunków bhp w zakładzie pracy;
 • opracowaniem propozycjei usunięcia występujących zagrożeń;
 • określaniem przyczyny wypadków w pracy i wnioskowaniem o ich usunięcie;
 • prowadzeniem rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 • wstrzymywaniem pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
 • odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona;
 • prowadzeniem szkolenia wstępnego nowo przyjętych pracowników.

Szkoła policealna kształci techników bhp zgodnie z koncepcją kształcenia szerokoprofilowego - nasi absolwenci posiadają kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę w różnych rodzajach działalnosci gospodarczej.
Przyjmując, że technik bhp w ramach swojej pracy zetknie się z problematyką budowlaną, procesami elektromaszynowymi i chemicznymi, kładziemy nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z tymi dziedzinami. W podstawie programowej uwzględniamy również zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska.

Typowe miejsca pracy dla Technika BHP

 • każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP.
 • mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą
 • instytutach

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy posiadają kwalifikacje w zakresie:Technik BHP - praca na wysokości

 • sporządzania bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące normy oraz przepisy ogólne i szczegółowe określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w realizowanym procesie technologicznym;
 • formułowania propozycji przedsięwzięć prawno-organizacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • uczestniczenia w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy przez włączanie w założenia i dokumentacje projektowe rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemówtechnicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem pracy i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • ustalania zgodności oddawanych do użytku obiektów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi w dokumentacji techniczno- ruchowej , przepisach prawnych i Polskich Normach;
 • współpracowania w procesie wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości oceniając je pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii;
 • przekonywania pracowników i kadrę kierowniczą o konieczności przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie pracy;
 • oceniania i mierzenia stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • redukowania zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • doradzania w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w tym przesłuchiwania poszkodowanych i świadków wypadków, wykonywania szkiców miejsc wypadków oraz formułowania odpowiednichwniosków profilaktycznych;
 • kompletowania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby oraz wyników badań środowiska pracy;
 • oceniania ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • ustalania we współpracy z właściwymi organami nadzoru nad warunkami pracy oraz laboratoriami badań środowiska pracy poziomu zagrożenia ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami;
 • integrowania działań poszczególnych służb pracowniczych zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników;
 • współdziałania ze służbami pracowniczymi zakładu pracy z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi w zakresie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stosując odpowiednie metody i sposoby kontroli;
 • sporządzania sprawozdań i protokołów pokontrolnych oraz opinii dotyczących spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dokonywania analiz danych statystycznych do analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie na podstawie przeprowadzanych kontroli i informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy pochodzących z różnych źródeł oraz danych statystycznych;
 • doradzania w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • pobudzania potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy;
 • stosowania różnorodnych formy działań uświadamiających i popularyzatorskich dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym stosowania różnorodnych i nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w zakresie bhp;
 • stosowania nowoczesnych technik biurowych i metod organizacji pracy;
 • korzystania z wiedzy i dostępnych źródeł informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy do poprawy warunków pracy.