Ratownik medyczny

To kierunek dla Ciebie, jeśli lubisz pomagać innym, udzielać pomocy medycznej w sytuacjach nagłych i chciałbyś pracować w zespołach ratowniczych karetek pogotowia. Zdobądź uprawnienia do wykonywania zawodu Ratownika medycznego!

 

 

Założenia programowo - organizacyjne kształcenia w zawodzie
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły policealnej powinien umieć:
Korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych.
Rozpoznawać stany nagłe.
Określać rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno - środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym.
Określać stopnie występującego zagrożenia dla życia  lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku,
Zabezpieczać osoby znajdujące się w miejscu awarii, katastrofy, wypadku i przeciwdziałać zwiększeniu liczby ofiar. 
Zapewniać opiekę medyczna ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych.
Prognozować zachowania osób objętych zagrożeniem, zapobiegać wystąpieniu paniki.
Posługiwać się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów, oraz dokonywać ratowniczej oceny  stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku,
Ustalać kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zamieszkania.
Współuczestniczyć w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu.
Wykonywać medyczne czynności w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków.
Rozpoznawać stan utraty przytomności, oceniać jej stopnie, zabezpieczać funkcje życiowe osoby nieprzytomnej metodami bezprzyrządowymi oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego.
Prowadzić resuscytację krążeniowo  oddechową oraz z użyciem sprzętu specjalistycznego i leków stosowanych w ratownictwie medycznym.
Objaśniać działanie stosowanych w ratownictwie medycznym leków oraz reakcje somatyczne po ich podaniu.
Udzielać, z zachowaniem procedur medycznych,, świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych, w szczególności w miejscach publicznych.
Pełnić ratowniczy nadzór   medyczny nad poszkodowanymi i chorymi w miejscu zdarzenia i w czasie transportu.   
Wykonywać medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i  niepaństwowych systemów ratowniczych.
Organizować i szkolić zakładowe służby ratownictwa medycznego. 
Popularyzować wiedzę ratownicza we wszystkich środowiskach.
Współdziałać w procesie edukacji z zakresu udzielenia pierwszej pomocy, realizowanym w systemie szkolnym i pozaszkolnym/
Prowadzić, kursy, szkolenia i pokazy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy.
Utrzymywać w pełnej gotowości stacjonarne i mobilne punkty ratownicze.
Komunikować się z chorymi i poszkodowanymi.
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Organizować stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii.
Współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych.
Współpracować z przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb organizacji ratowniczych.
Korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia  umiejętności zawodowych.
Postępować zgodnie z zasadami etyki.
Stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych.  
Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

Ratownik medyczny nad fantomem

 

Ratownik medyczny model glowy

 

Ratownik medyczny i tracheotomia

 

Ratownik medyczny i nosze

 

Ratownik medyczny i fantom dziecka

 

Ratownik medyczny nadzoruje cwiczenia

 

Ratownik medyczny pelne usztywnienie

 

Ratownik medyczny resuscytacja

 

Ratownik medyczny udziela pomocy