Opiekunka środowiskowa

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.
 
Wykształceni przez nas absolwenci szkoły policealnej kierunku opiekunka środowiskowa posiadają:
Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;Opekunka środowiskowa w pracy
 • instytucjach opiekuńczych,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • domy opieki nad starszymi osobami,
 • dom podopiecznego,
 • w krajach Unii Europejskiej - opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • itp.

Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 • pomagania podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie);
 • pielęgnowania oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem);
 • udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
 • mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań;
 • aktywizowania podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej;
 • doradzania w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego;
 • kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego;
 • inicjowania pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

Wykształceni przez nas absolwenci szkoły policealnej kierunku opiekunka środowiskowa posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • obserwowcji i dostrzegania nieprawidłowości w rozwoju człowieka;Opekunka środowiskowa w pracy
 • rozpoznawania i diagnozowania problemów podopiecznego;
 • opracowywania planu niesienia pomocy;
 • nawiązywania i utrzymywania efektywnych kontaktów międzyludzkich;
 • współpracowania z podopiecznym oraz z ważnymi dla niego osobami;
 • negocjowania w sprawach istotnych dla podopiecznego;
 • aktywizowania podopiecznego i osób z jego środowiska;
 • posługiwania się i stosowania w praktyce podstawowoych przepisów prawnych;
 • rozpoznawania i wykorzystywania zasobów środowiska rodzinnego i lokalnego na rzecz efektywnej pracy z podopiecznym;
 • współdziałania z zespołami ludzkimi;
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • podejmowania optymalnych decyzji w działaniach na rzecz podopiecznego;
 • zarządzania materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego;
 • dostosowywania diety do stanu zdrowia podopiecznego;
 • gotowania i pomagania samotnym podopiecznym w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • właściwego pielęgnowania podopiecznego i dbania o jego bezpieczeństwo;
 • prowadzenia ćwiczeń rekreacyjne dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego;
 • uczenia podopiecznego wykonywania podstawowych czynności z zakresu prac technicznych i plastycznych;
 • prowadzenia dokumentacji pracy z podopiecznym;
 • organizowani własnego warsztatu pracy;
 • dbania o własny rozwój zawodowy;
 • działania zgodnie z etycznymi standardami postępowania z podopiecznymi.