Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca - przedszkoleKształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych.

Wykształceni przez nas absolwenci szkoły policealnej kierunku opiekunka dziecięca posiadają:

Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • żłobkach;
 • przedszkolach;
 • domach małego dziecka;
 • sanatoriach;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • środowisku domowym dziecka.

Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 • określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka;
 • planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę;
 • prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka;
 • kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;
 • kształtowania aktywności i samodzielności dziecka;
 • zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;
 • nawiązywania i utrzymywania uczuciowego kontaktu z dzieckiem;
 • czuwania nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka;
 • obserwowania stanu zdrowia dziecka;
 • stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych oraz podawania leków na zlecenie lekarza;
 • współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

Opiekunka dziecięca zajmuje się opieką, pielęgnowaniem i wychowaniem małych dzieci wspomagając rodzinę lub, gdy jej nie ma, zastępując ją. Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego.

Wykształceni przez nas absolwenci szkoły policealnej kierunku opiekunka dziecięca posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • wyjaśniania pojęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • diagnozowania i oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
 • doskonalenia sprawności motorycznej i manualnej dziecka;
 • planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka;
 • uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami;
 • planowania oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka;
 • wykorzystywania utworów literackich w pracy z dzieckiem;
 • stwarzania warunków zapobiegających powstawaniu choroby sierocej u dzieci;
 • wykonywania pomocy do zabaw;
 • wykorzystywania muzyki w pracy z dziećmi;
 • kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków;
 • nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi;
 • organizowania pracy wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
 • stymulowania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych u dzieci;
 • modyfikowania metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i z problemami wychowawczymi;
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeb biologicznych dziecka;
 • prowadzenia zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka;
 • rozróżniania czynników chorobotwórczych, klasyfikowania i charakteryzowania chorób dziecięcych;
 • współpracowania z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka;
 • dbania o bezpieczeństwo dzieci;
 • rozpoznania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • podejmowania działańa profilaktycznych;
 • wyjaśniania znaczenia edukacji prozdrowotnej w ochronie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka;
 • planowania i realizowania edukacji prozdrowotnej i promowania postaw prozdrowotnych;
 • współpracowania w zespole wychowawczo-pielęgnacyjnym;
 • korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki;
 • przestrzegania praw dziecka;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.