Dietetyk

Nauka trwa 4 semestry. Zajęcia teoretyczne obejmują zakres wiedzy na temat żywienia człowieka zdrowego i chorego. Na zajęciach praktycznych słuchacze szkoły policealnej  zdobywają umiejętności opracowywania diet oraz zbiorowego żywienia. Przyszłe miejsca pracy dietetyków to: szpitale wszystkich typów, sanatoria, domy wczasowe, placówki żywienia zbiorowego, zakłady przemysłu spożywczego i innych.

I. Założenia programowo - organizacyjne kształcenia w zawodzie Dietetyk.
W wyniku kształcenia absolwent powinien umieć:
1. Określać role składników pokarmowych w organizmie człowieka,
2. określać wpływ składników nieodżywczych żywności (w tym szkodliwych) i używek na organizm.
3,. Stosować normy zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze.
4. określać zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów dla poszczególnych grup ludności.
5. planować i oceniać jadłospisy indywidualne i do różnych grup ludności.
6. stosować prawidłowe żywienie niemowląt, w tym noworodków i wcześniaków, z uwzględnieniem karmienia piersią.  
7. różnicować diety i stosować i stosować je w żywieniu chorych,
8. Uczestniczyć w realizacji leczenia żywieniowego. 
9. Sporządzać potrawy z produktów spożywczych, z wykorzystaniem różnych technik kulinarnych,
10. organizować produkcję potraw dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz w kuchni niemowlęcej   
11. organizować  ekspedycje potraw z kuchni,
12. organizować wydawanie potraw w oddziałach szpitalnych,
13. stosować zasady systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych w produkcji posiłków ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania chorobom infekcyjnym i inwazyjnym,
14. prowadzić dokumentacje żywieniową,
15. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
16.organizaować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
17. prowadzić edukacje zdrowotną z zakresu żywienia w zakładach lecznictwa podstawowego i specjalistycznego oraz wśród społeczeństwa,
18. korzystać z wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w programowaniu zasad zdrowego żywienia i komunikowaniu się z pacjentem,
19. wybierać wiarygodne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
20. udzielać pierwszej pomocy,
21. postępować zgodnie z zasadami etyki,
22. stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych,
23. stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.   

II.
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:     
dobry stan zdrowia
koordynacja wzrokowo - ruchowa,
zainteresowania przyrodnicze, humanistyczne i plastyczne,
spostrzegawczość,
wyobraźnia przestrzenna,
zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
empatia, gotowość niesienia pomocy,    
samodzielność,
obowiązkowość, uczciwość, odpowiedzialność,
wytrwałość i zrównoważenie,
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dietetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
planowania, nadzorowania i stosowania, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego i zbiorowego grup ludności,
stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz  produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem, powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób. 
Planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia,
Samodzielnego planowania jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikacje diet,
Nadzorowania i kontrolowania prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem  systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych,  
Kontrolowania jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania.
Prowadzenia instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej,
Uczestniczenia w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy współpracy i pod nadzorem lekarza. 
Oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i  zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów,
Rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia w tym niedożywienia szpitalnego.  
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów,
Udzielania porad dietetycznych,
Prowadzenia edukacji żywieniowej,
Prowadzenie samodzielnych gabinetów dietetycznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dietetyk może podejmować pracę w:
oddziałach szpitalnych,
działach żywienia w szpitalach,
kuchniach szpitalnych,
kuchniach do przygotowywania posiłków dla niemowląt,
sanatoriach,
domach wczasowych,
gabinetach dietetycznych poradni ogólnych i specjalistycznych,
 jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
żłobkach,
domach dla matki i dziecka,
placówkach funkcjonujących w systemie oświaty, w szczególności przedszkolach, internatach i bursach prowadzących żywienie zbiorowe. 
Zakładach żywienia zbiorowego, w szczególności jadłodajniach, restauracjach dietetycznych i stołówkach pracowniczych,
Działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno - epidemiologicznej,
Zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.