Asystentka stomatologiczna

Projekt współfinansowany z środków UE w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoAsystentka Stomatologiczna

Wsparciem w projekcie zostaną objęte 120 osoby dorosłe w wieku 25-64 lat oraz nie uczące się w wieku 18-24 lat zamieszkujące lub pracujące w województwie śląskim, zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych, wyrażające chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, a szczególnie wykonujące obecnie zawód asystentki stomatologicznej, a nie posiadające kwalifikacji zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami. W trakcie projektu planowane jest przeprowadzenie zajęć dwusemestralnych dla trzech grup szkoleniowych w trzech naborach – IX.2009 (2 grupy), II.2010 (1 grupa) oraz IX.2010 (2 grupy) zakończonych przystąpieniem do państwowego egzaminu zewnętrznego dla zawodu asystentka stomatologiczna (120 osób).

Kryteria rekrutacji:

- Wiek 25-64 lata lub 18-24 w przypadku osób nie uczących się

- Zameldowanie lub miejsce pracy na terenie województwa śląskiego

- Chęć uzupełnienia lub podwyższenia swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych - Wyrażenie własnej inicjatywy przystąpienia do projektu

- Pierwszeństwo będą miały osoby wykonujące obecnie zawód asystentki stomatologicznej, a nie posiadające kwalifikacji

- W następnej kolejności osoby bezrobotne, absolwenci szkół oraz osoby chcące się przekwalifikować

Rekrutacja prowadzona będzie według procedury:

- kampania informacyjna i promocyjna prowadzona w środkach masowego przekazu (ogłoszenia w prasie medycznej, plakaty, ulotki, broszury informacyjne) a skierowana do BO.

- listy informacyjne do Zakładów Opieki Zdrowotnej i gabinetów stomatologicznych na terenie objętym projektem

- spotkania z osobami zainteresowanymi przystąpieniem do projektu

- analiza i kwalifikacja zgłoszeń BO do projektu zgodnie z kryteriami rekrutacji, udział BO w projekcie będzie potwierdzany na formularzu zgłoszeniowym, formularze i informacja o naborze zostaną zamieszczone na stronie www.

Planuje się nabór 48 BO we wrześniu 2009, 24 BO w lutym 2010 oraz 48 osób we wrześniu 2010r. Jeżeli ilość chętnych w pierwszym naborze przekroczy liczbę dostępnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa, która będzie wykorzystana w drugim i trzecim naborze.

Formy wsparcia:

- szkolenia z psychologii (120 osób)

- szkolenia z anatomii, fizjologia i patologii narządu żucia (120 osób)

- szkolenia z podstaw mikrobiologii (120 osób)

- szkolenia z farmakologii (120 osób)

- szkolenia z zasad i techniky pracy asystentki stomatologicznej (120 osób)

- wychowanie fizyczne (120 osób)

- szkolenia z podstaw przedsiębiorczości (120 osób)

- szkolenia z zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej (120 osób)

- zajęcia praktyczne (120 osób)

- praktyka zawodowa– dwa tygodnie pracy w gabinecie stomatologicznym (120 osób)

 

Logotypy UE i Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany z środków UE w ramach EFS

 

 

Jeżeli interesuje Cię stomatologia i praca w gabinecie dentystycznym, wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu asystentka stomatologiczna! Będziesz mogła profesjonalnie pomagać lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej.

Nauczysz się m.in.
przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych
przygotowywać pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne)
asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych
pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.)
obsługiwać sprzęt diagnostyczny (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczy (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdujący się w gabinecie
przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne, narzędzia i sprzęt stosowany w gabinecie dentystycznym
prowadzić dokumentację i wykonywać czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
komunikować się z pacjentem

A ponadto nauczysz się:
opisywać plan profilaktyczno-leczniczy
edukować pacjentów zakresie masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej
obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 

Asystentka stomatologiczna - mycie narzędzi

 

Asystentka stomatologiczna - odlewy szczęk

 

Asystentka stomatologiczna - ćwiczenia na odlewach

 

Asystentka stomatologiczna - gabinet dentystyczny