Asystentka stomatologiczna na śląskim rynku pracy

Projekt "Asystentka stomatologiczna na śląskim rynku pracy" - Szkoła Policealna

Projekt współfinansowany z środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wsparciem w projekcie zostaną objęte 120 osoby dorosłe w wieku 25-64 lat oraz nie uczące się w wieku 18-24 lat zamieszkujące lub pracujące w województwie śląskim, zainteresowane uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych w szkole policealnej, wyrażające chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, a szczególnie wykonujące obecnie zawód asystentki stomatologicznej, a nie posiadające kwalifikacji zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami. W trakcie projektu planowane jest przeprowadzenie zajęć dwusemestralnych dla trzech grup szkoleniowych w trzech naborach – IX.2009 (2 grupy),  II.2010 (1 grupa) oraz IX.2010 (2 grupy) zakończonych przystąpieniem do państwowego egzaminu zewnętrznego dla zawodu asystentka stomatologiczna (120 osób).

Kryteria rekrutacji:
- Wiek 25-64 lata lub 18-24 w przypadku osób nie uczących się
- Zameldowanie lub miejsce pracy na terenie województwa śląskiego
- Chęć uzupełnienia lub podwyższenia swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych
- Wyrażenie własnej inicjatywy przystąpienia do projektu- Pierwszeństwo będą miały osoby wykonujące obecnie zawód asystentki stomatologicznej, a nie posiadające kwalifikacji
- W następnej kolejności osoby bezrobotne, absolwenci szkół oraz osoby chcące się przekwalifikować

Rekrutacja prowadzona będzie według procedury:
- kampania informacyjna i promocyjna prowadzona w środkach masowego przekazu (ogłoszenia w prasie medycznej, plakaty, ulotki, broszury informacyjne) a skierowana do BO.
- listy informacyjne do Zakładów Opieki Zdrowotnej i gabinetów stomatologicznych na terenie objętym projektem
- spotkania z osobami zainteresowanymi przystąpieniem do projektu
- analiza i kwalifikacja zgłoszeń BO do projektu zgodnie z kryteriami rekrutacji, udział BO w projekcie będzie potwierdzany na formularzu zgłoszeniowym, formularze i informacja o naborze zostaną zamieszczone na stronie www,

Planuje się nabór 48 BO we wrześniu 2009, 24 BO w lutym 2010 oraz 48 osób we wrześniu 2010r. Jeżeli ilość chętnych w pierwszym naborze przekroczy liczbę dostępnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa, która będzie wykorzystana w drugim i trzecim naborze.

Formy wsparcia:
- szkolenia z psychologii (120 osób
- szkolenia z anatomii, fizjologia i patologii narządu żucia (120 osób)
- szkolenia z podstaw mikrobiologii (120 osób)
- szkolenia z farmakologii (120 osób)
- szkolenia z zasad i techniky pracy asystentki stomatologicznej (120 osób)
- wychowanie fizyczne (120 osób)
- szkolenia z podstaw przedsiębiorczości (120 osób)
- szkolenia z zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej (120 osób)
- zajęcia praktyczne (120 osób)
- praktyka zawodowa – dwa tygodnie pracy w gabinecie stomatologicznym (120 osób)

Logotypy UE i Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany z środków UE w ramach EFS

Asystetnka stomatologiczna na śląskim rynku pracy